10ZiG Technology

ASUS logo

NVIDIA Corporation

PNY Technologies

Teradici Corporation

VDI-Appliance

iOdis

Algemene Voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, hierna "Voorwaarden" te noemen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid iOdis B.V., statutair gevestigd te Utrecht, hierna iOdis te noemen, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht.

Definities

Onder "Opdrachtgever" wordt in deze Voorwaarden verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die met iOdis een overeenkomst aangaat, waarop de onderhavige Voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Toepasselijkheid

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die door iOdis worden gedaan, respectievelijk gesloten, gene uitgezonderd, tenzij door iOdis van deze Voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk zal zijn afgeweken. Indien Opdrachtgever Algemene Voorwaarden hanteert, zullen bij strijdigheid van bepalingen de Voorwaarden van iOdis prevaleren, tenzij iOdis uitdrukkelijk en schriftelijk instemt met van deze Voorwaarden afwijkende bepalingen.
 2. Alle aanbiedingen gaan vergezeld van een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden. Dit lijdt uitzondering indien en voor zover Opdrachtgever behoort tot de regelmatige kring van Opdrachtgevers van iOdis. Dit wordt geacht zo te zijn, als Opdrachtgever tweemaal eerder aan iOdis een opdracht heeft verstrekt. Met overhandiging van de Algemene Voorwaarden staat gelijk het afdrukken van deze Voorwaarden aan de achterzijde van de offerte van iOdis, of het toevoegen aan de offerte van iOdis, of het aanbieden van deze Voorwaarden op de website van iOdis, of op enige andere elektronische manier, waartoe Opdrachtgever toegang heeft ten einde opdrachten te verstrekken.
 3. Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze Voorwaarden door het enkele feit van zijn opdracht.
 4. Indien een bepaling van de Voorwaarden om welke reden dan ook als niet geldig of niet van toepassing zou verklaard worden, dan blijven de Voorwaarden voor het overige van kracht.

Offertes

 1.  Alle offertes, hierbij verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens, in welke vorm dan ook, van iOdis zijn vrijblijvend en gelden enkel ten titel van inlichting, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Opdracht

 1. De Opdrachtgever is ten opzichte van iOdis volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens vermeld in de opdracht. Een gedane opdracht verbindt de Opdrachtgever.
 2. iOdis biedt de Opdrachtgever de mogelijkheid om opdrachten telefonisch te plaatsen, per fax of elektronisch. Telefonische opdrachten dienen steeds onmiddellijk schriftelijk te worden bevestigd. Bij gebreke aan een schriftelijke bevestiging, is iOdis gerechtigd te vertrouwen op hetgeen telefonisch is gemeld en draagt de opdrachtgever alle verantwoordelijkheid ter zake. iOdis behoudt zich ter zake alle rechten voor.
 3. Bij het plaatsen van een opdracht bij iOdis dient de Opdrachtgever zichzelf te identificeren en wordt de Opdrachtgever door iOdis geïdentificeerd, door het gebruik van een identificatie die door iOdis wordt verstrekt en die bestaat uit een (combinatie van) klantnaam, klantnummer en andere vormen van identificatie, waaronder een wachtwoord of andere code (hierna genoemd "Klantidentificatie"). Een opdracht die elektronisch wordt geplaatst en waarin uw Klantidentificatie genoemd of gebruikt wordt, heeft dezelfde bindende waarde als een door de Opdrachtgever ondertekende inkooporder. iOdis kan de veiligheid van het Internet en de mogelijkheid van onderschepping of verstoring van gegevens die door de Opdrachtgever zijn overgezonden met gebruik van de juiste Klantidentificatie echter niet garanderen en kan hiervoor door de Opdrachtgever op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. iOdis is gerechtigd om er volledig op te vertrouwen dat de gegevens met betrekking tot de opdracht, voor wat betreft de inhoud en de vorm, die zij van de Opdrachtgever ontvangt, de correcte gegevens zijn.
 4. Na datum van de opdrachtbevestiging heeft iOdis het recht om bij annulering van de opdracht door de Opdrachtgever 25% van de overeengekomen prijs in rekening te brengen, onverkort het recht van iOdis op grond van geleden verlies en gederfde winst het meerdere te vorderen.

Totstandkoming van overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand na schriftelijke bevestiging van de opdracht van de Opdrachtgever door iOdis, waarbij de datum van verzending van de bevestiging bepalend is. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd.
 2. Voor de omvang en de aard van de verplichtingen van iOdis is de tekst van de opdrachtbevestiging/factuur bindend. Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met de inhoud van de opdrachtbevestiging/factuur, dient hij zulks binnen 8 werkdagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging/factuur schriftelijk aan iOdis kenbaar te maken.
 3. Overeenkomsten en eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, zijn voor iOdis alleen dan bindend indien deze door de directie of een bevoegd procuratiehouder schriftelijk zijn bevestigd.
 4. Overeenkomsten strekkende tot het periodiek of anderszins regelmatig verrichten van (nagenoeg) dezelfde werkzaamheden worden geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd. De opzegging van werkzaamheden voor onbepaalde tijd geschiedt per aangetekende brief, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.

Vooruitbetaling / zekerheidsstelling

 1. iOdis is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen, alvorens tot de verrichting van haar prestatie over te gaan respectievelijk met die verrichting door te gaan. Indien Opdrachtgever met de verlangde vooruitbetaling of zekerheidsstelling in gebreke blijft, vervalt de op iOdis rustende prestatieplicht, onverminderd het recht van iOdis op vergoeding van alle schaden, kosten en interesten door.

Levering

 1. Opgegeven leveringstermijnen vormen geen fatale termijn, worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend. Van voorgaande bepalingen kan enkel afgeweken worden door een voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst tussen partijen, in welk geval iOdis bij een niet tijdig verrichte prestatie door de Opdrachtgever schriftelijk in gebreke dient te worden gesteld.
 2. iOdis doet al het mogelijke om de prestatie binnen de opgegeven termijn te verrichten. Vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Een niet tijdig verrichte prestatie geeft Opdrachtgever niet het recht om enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet na te komen of al dan niet krachtens rechterlijke machtiging zelf of door derden de uitvoering van de overeenkomst te laten verrichten.
   • Na levering en facturatie door iOdis en Opdrachtgever de zaken heeft goedgekeurd;
   • Na verloop van 8 werkdagen na factuurdatum, zonder dat Opdrachtgever de zaken heeft gecontroleerd;
   • Na (gedeeltelijke) ingebruikname voor het in gebruik genomen deel, of indien dit deel onlosmakelijk verbonden is met de overige delen, voor het geheel.
 3. iOdis is te allen tijde bevoegd een opdracht in gedeelten af te leveren en van iedere gedeeltelijke aflevering betaling te verlangen. iOdis is gerechtigd de levering op te schorten zolang de Opdrachtgever voorafgaande levering niet heeft goedgekeurd c.q. verzuimd heeft deze af te nemen..

Transport / risico

 1. De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen andere aanwijzing door Opdrachtgever aan iOdis is verstrekt en door haar werd geaccepteerd, door iOdis als een goed huisvader/koopman bepaald, zonder dat iOdis hiervoor enige aansprakelijkheid draagt.
 2. Het risico van de door iOdis aan Opdrachtgever, respectievelijk bij Opdrachtgever, te leveren, respectievelijk te plaatsen zaken, gaat op Opdrachtgever over op het moment dat de zaken het bedrijfspand en/of magazijn van iOdis waar de zaken zijn opgeslagen, hebben verlaten.
 3. Het transport van de zaken geschiedt steeds voor rekening en risico van Opdrachtgever. Indien transportschade optreedt, dan dient de Opdrachtgever dit bij aflevering uitdrukkelijk aan de vervoerder kenbaar te maken middels notitie op de vrachtbrieven en/of overige vervoersdocumenten.

Prijs

 1. Alle prijzen zijn netto-contant, zonder kortingen exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. De door iOdis genoemde prijzen zijn gebaseerd op de op het tijdstip van indiening der offerte geldende kostprijzen alsmede op de vervoersprijzen vanaf het bedrijf, het magazijn of andere opslag- plaats van iOdis. Niet bij de prijs inbegrepen zijn installatie-, inbedrijfstelling- en demonstratiekosten, invoerrechten, belastingen, heffingen, koersverschillen, extra vervoerskosten en verzekeringskosten.
 3. Wanneer een der kostprijsbestanddelen na de bevestiging van de opdracht wordt verhoogd, heeft iOdis het recht die verhoging(en) aan Opdrachtgever door te berekenen.
 4. iOdis is te allen tijde gerechtigd haar prijzen aan te passen op grond van zodanige omstandigheden, dat waren die iOdis bekend ten tijde van het sluiten der overeenkomst, dit tot een andere prijsvorming zou hebben geleid.

Betaling

 1. Betaling van de overeengekomen prijs dient te geschieden contant bij (af)levering, dan wel door overmaking op een door iOdis aangewezen bank- of girorekening binnen de betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Vanaf de dag dat betaling dient te geschieden, is Opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente of van 1% indien de wettelijke rente lager is dan 1 %, van het factuur- of termijnbedrag voor iedere maand of gedeelte van een maand, waarmee de vervaldag wordt overschreden.
 3. In geval iOdis zich voor de invordering van de hulp van derden heeft verzekerd, zal ter keuze van iOdis de Opdrachtgever in een voorkomend geval worden belast voor de werkelijke kosten der inning dan wel voor een bedrag gelijk aan 15% van de aan iOdis verschuldigde hoofdsom, renten en kosten. iOdis is niet gehouden aan te tonen dat zij in de uitgave van buitengerechtelijke incassokosten is gevallen.
 4. Indien iOdis het faillissement van Opdrachtgever aanvraagt, is laatstgenoemde buiten het verschuldigde bedrag en de daarop drukkende gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, ook de kosten van de faillissementsaanvraag verschuldigd.
 5. Alle door Opdrachtgever verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en buitengerechtelijke incassokosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle geleverde zaken blijven eigendom van iOdis totdat Opdrachtgever volledig aan zijn betalingsverplichting voortvloeiende uit de overeenkomst heeft voldaan.
 2. Opdrachtgever mist het recht de door iOdis geleverde zaken aan derden af te staan, in (onder)pand of stille verpanding te geven totdat de gehele koopsom en eventueel de daarbij komende kosten volledig zijn betaald.
 3. In geval Opdrachtgever enige verplichting voortvloeiend uit de rechtsverhouding met iOdis, in het bijzonder de betalingsverplichting, niet of niet volledig nakomt, is iOdis gerechtigd om na ingebrekestelling de geleverde zaken terug te nemen, in welk geval de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van iOdis tot het vorderen van kosten van schade en interesten.
 4. Opdrachtgever is gehouden, onverkort het bovenstaande, als een goed huisvader te zorgen voor de geleverde zaken, zolang daarvan geen volledige betaling heeft plaatsgevonden.

Toerekenbare tekortkoming in nakoming van Opdrachtgever

 1. Onverminderd voorgaande bepalingen, is iOdis gerechtigd de overeenkomst met Opdrachtgever, zonder rechterlijke tussenkomst of kennisgeving en zonder deswege schadeplichtig te zijn, ontbonden te verklaren of de uitvoering op te schorten indien Opdrachtgever in gebreke is ten aanzien van de naleving van zijn verplichtingen, overlijdt, onder curatele wordt gesteld of in een psychiatrische inrichting wordt opgenomen, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt gesteld, zijn bedrijf aan een derde overdraagt of in liquidatie treedt, of indien conservatoir of executoriaal beslag op een of meerdere zijner zaken wordt gelegd, zulks onverminderd het recht van iOdis op schadevergoeding.
 2. Opdrachtgever is van rechtswege en zonder ingebrekestelling in verzuim, zodra zich een van de in bovenvermeld lid van dit artikel genoemde omstandigheden voordoet.
 3. Alle kosten, die iOdis in de in dit artikel genoemde gevallen moet maken, met inbegrip van de kosten die de rechter niet ten laste van de verliezende partij kan liquideren, komen ten laste van Opdrachtgever. Laatstgenoemde kosten worden gesteld op 10% van het aan iOdis verschuldigde, onverminderd haar recht een hogere vergoeding te vorderen indien zij kan aantonen dat deze kosten in feite hoger zijn.

Reclamatie

 1. Eventuele reclames met betrekking tot de geleverde zaken worden door iOdis slechts in behandeling genomen indien zij binnen 8 werkdagen na levering schriftelijk aan iOdis kenbaar zijn gemaakt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de gebreken en met verwijzing naar het nummer van de factuur of, bij gebreke hiervan, van de verzendingsnota of orderbevestiging. Na het verstrijken van deze termijn wordt Opdrachtgever geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.
 2. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk en binnen een termijn van 8 werkdagen na factuurdatum te worden ingediend. Na het verstrijken van deze termijn wordt Opdrachtgever geacht de factuur te hebben goedgekeurd.
 3. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van iOdis. Een voorwaarde hiertoe is dat de aankoop van de betreffende zaken gebeurd is binnen een termijn van 8 werkdagen voor de retouraanvraag. Retouraanvragen dienen te geschieden onder vermelding van het nummer van de factuur/opdrachtbevestiging en voorzien van een duidelijke omschrijving van artikelnummers, aantallen en de reden van retouraanvraag. iOdis behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om aanvragen niet te honoreren. Indien iOdis toelaat dat zaken kunnen worden teruggezonden, zal iOdis aan de Opdrachtgever een retournummer (RMA) toekennen. Het retournummer (RMA) is geldig gedurende een termijn van 8 werkdagen vanaf de datum van Algemene voorwaarden iOdis BV, gevestigd te Utrecht toekenning. Gedurende voornoemde termijn van 8 dagen dienen de zaken bij iOdis te worden afgeleverd. Bij het terugzenden van de zaken moet het retournummer duidelijk vermeld worden op de bijgevoegde verpakkingsdocumenten. Enkel zaken die compleet zijn, in ongeopende en onbeschadigde staat en in hun oorspronkelijke verpakking, zonder bedrukte plakband en zonder geschreven tekst op de verpakking, kunnen worden teruggezonden en kunnen worden aanvaard. De Opdrachtgever draagt alle verantwoordelijkheid aangaande de zaken die worden teruggezonden. Behoudens in geval van een duidelijke vergissing van iOdis, zijn de kosten voor retourzending ten laste van de Opdrachtgever en heeft iOdis het recht om een vergoeding voor behandeling van de geretourneerde zaken in rekening te brengen.

Garantie

 1. De garantie met betrekking tot de door iOdis geleverde zaken beperkt zich, zowel voor wat betreft de inhoud als de duur ervan, tot de door de fabrikant toegekende garantie. De garantie heeft enkel betrekking op de fysieke gebreken van het materiele onderstel. iOdis is slechts gehouden tot vervanging van gebrekkige onderdelen in de mate dat deze nog redelijkerwijze verkrijgbaar zijn bij de fabrikant.
 2. Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken.
 3. iOdis is vrij in de keuze de genoemde gebreken op te heffen door reparatie dan wel door kosteloze vervanging van materialen.

Aansprakelijkheid

 1. Indien en voor zover iOdis aansprakelijk mocht zijn wegens onvoldoende of onjuiste uitvoering van de door haar opgedragen werkzaamheden of niet behoorlijke vervulling van haar contractuele of wettelijke verplichtingen, zal haar aansprakelijkheid beperkt zijn tot ten hoogste het totale bedrag van de door haar aangenomen (deel)opdracht, exclusief BTW. Eventuele aanspraken van de Opdrachtgever dienen binnen 8 werkdagen na uitvoering ervan, te worden ingediend. Bij gebreke hiervan zullen alle vorderingen uit dien hoofde vervallen zijn.

Niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming, opschorting en ontbinding

 1. In geval van verhindering tot gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming, is iOdis gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, zonder dat iOdis gehouden zal zijn tot enige schadevergoeding.
 2. Onder een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming wordt onder meer verstaan het niet voldoen door derden van hun eventuele prestatieplicht jegens iOdis waarvan iOdis afhankelijk is voor de uitvoering van haar prestatie.
 3. Overmacht situaties bestaan, onder andere, tevens uit: beperkende overheidsmaatregelen van welke aard dan ook, epidemieën, mobilisatie, oorlog, revolutie, staking, inbeslagneming, onderbreking der mogelijkheid om aan Opdrachtgevers opdracht te werken en verder iedere omstandigheid, die iOdis redelijkerwijze niet heeft kunnen voorzien en waarop zij geen invloed heeft gehad en op grond waarvan zij, indien een zodanige omstandigheid haar bekend was geweest ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, de overeenkomst niet of niet onder gelijke Voorwaarden zou hebben gesloten.
 4. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming voor langer dan drie maanden wordt opgeschort, is iOdis gerechtigd de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden door schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever en betaling te vorderen ter zake van het wel uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst, zonder deswege tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever gehouden te zijn.

Gebruikersrecht

 1. De navolgende bepalingen zijn in het bijzonder van toepassing, indien iOdis software levert.
 2. De eigendom van en alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de software producten en de onderliggende broncode blijven te allen tijde bij de toeleveranciers van iOdis, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.
 3. De Opdrachtgever heeft het recht aan zijn eindgebruiker een niet-exclusieve en niet-overdraagbare sub-licentie te verlenen voor het gebruik van de software producten van de toeleverancier van iOdis conform de betreffende software licentievoorwaarden.
 4. Deze machtiging geeft de afnemer niet het recht de software producten en de daarbij behorende documentatie van iOdis of haar toeleverancier te kopiëren of al dan niet tegen vergoeding uit te lenen of op andere wijze dan door middel van genoemde sub-licentie aan zijn eindgebruikers ter beschikking te stellen.
 5. De Opdrachtgever is gehouden de eindgebruiker expliciet op het beperkte recht van sub licentie te wijzen, alsmede op de verplichting om voor het gebruik van de zaken de gebruiksaanwijzing grondig door te nemen, zodat rechten ten aanzien van de geldende garanties en/of bepalingen inzake aansprakelijkheid in stand blijven.

Speciale leveranciersacties

In geval van een actie met een leverancier(s) van iOdis in het kader waarvan aan de Opdrachtgever een bepaalde prijsstelling voorwaardelijk wordt toegestaan indien de klant een door de leverancier nader te bepalen specifiek order plaatst, verplicht de Opdrachtgever zich om de opgelegde formaliteiten en vereisten in het kader van dergelijke acties te respecteren en om de nodige documenten die voormelde acties onderbouwen in haar kantoor ter beschikking te stellen aan iOdis op haar eerste verzoek, gedurende een termijn van 5 jaar. Indien bijvoorbeeld een bepaalde actie vereist dat de Opdrachtgever de in het kader van deze actie bestelde zaken aan een bepaalde eindgebruiker verkoopt, dan verbindt de Opdrachtgever er zich toe om de vervulling van deze voorwaarde op voldoende wijze te documenteren en beschikbaar te houden voor iOdis. Bij gebreke van het respecteren van voornoemde verplichtingen, verbindt de Opdrachtgever er zich toe om de hem in het kader van deze actie toegestane voordelen onmiddellijk terug te betalen aan iOdis en is iOdis gerechtigd deze Opdrachtgever verdere speciale acties te weigeren. In geval van grotere schade, behoudt iOdis zich het recht voor om hiervoor van de Opdrachtgever schadevergoeding te vorderen.

Toepasselijk recht en geschillen

 1. De rechtsverhouding tussen partijen wordt beheerst door het Nederlands recht.
 2. Voor zover de wet zulks toelaat, is de competente rechter te Utrecht of, ter keuze van iOdis, van de woon- of vestigingsplaats van gedaagde, bevoegd kennis te nemen van geschillen betreffende aanbiedingen en overeenkomsten, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
 3. iOdis is gerechtigd het geschil door arbitrage te laten beslechten, in welk geval iOdis Opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis stelt. Opdrachtgever heeft alsdan gedurende een maand de gelegenheid om zich voor beslechting door de burgerlijke rechter uit te spreken

 

Algemene voorwaarden iOdis BV, gevestigd te Nieuwegein